Pravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO

Vsebina ter dokumenti objavljeni na internetni strani podjetja Tiskarna Žbogar d.o.o. se lahko uporabijo le v nekomercialne namene, vsebovati pa morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače reproducirati.

Tiskarna Žbogar d.o.o. se bo trudil na teh straneh zagotoviti najtočnejše podatke in ažurne informacije. Nikakor pa ne prevzemamo kakršnekoli odgovornosti ali garancije za točnost informacij, podatkov ali dokumentov. Spletno stran in njeno vsebino uporabnik uporablja na lastno odgovornost, tako niti Tiskarna Žbogar d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izvedbi ali nameščanju spletne strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki je posledica dostopa, uporabe ali interpretacije informacij ter morebitnih napak in pomanjkljivosti v njeni vsebini.

SKLADNOST S PREDPISI GLEDE VARSTVA PODATKOV

Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam Tiskarna Žbogar zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:

 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.

Pravica dostopa do podatkov

Od Tiskarne Žbogar imate pravico dobiti potrditev, ali Tiskarna Žbogar obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Tiskarna Žbogar zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Tiskarna Žbogar zaračunala razumno ceno ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od Tiskarne Žbogar imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od Tiskarne Žbogar imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Tiskarna Žbogar pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar Tiskarna Žbogar v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Tiskarna Žbogar razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Tiskarna Žbogar omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar Tiskarna Žbogar osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedovala Tiskarna Žbogar, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Tiskarna Žbogar, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Tiskarna Žbogar ali tretja oseba. Tiskarna Žbogar bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate tako, da jih naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov marjeta@zbogar.com s povratnico (zahtevaj potrdilo o branju) ali priporočeno po pošti na naslov Tiskarna Žbogar d.o.o., Begunje 123, Begunje na Gorenjskem.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Tiskarna Žbogar lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Tiskarna Žbogar podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.
Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Tiskarna Žbogar:

 • zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov marjeta@zbogar.com s povratnico (zahtevaj potrdilo o branju) ali priporočeno po pošti na naslov Tiskarna Žbogar d.o.o., Tiskarna Žbogar d.o.o., Begunje 123, Begunje na Gorenjskem.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Podlage za obdelavo in nameni obdelave osebnih podatkov

Tiskarna Žbogar bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • vaše soglasje oziroma privolitev,
 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca,
 • na podlagi zakonitega interesa,
 • izpolnjevanje pogodbene obveznosti.

Vaše osebne podatke bo Tiskarna Žbogar obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Tiskarna Žbogar od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:

 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
 • komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju.

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Tiskarna Žbogar bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o novostih in zanimivostih v naši ponudbi, dogodkih, poslovnih priložnostih in tudi o naši odsotnosti,
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova marjeta@zbogar.com.

Uporabnik lahko podane privolitve za posamezne namene obdelave prekliče ali poda privoljenje še za druge namene obdelave svojih osebnih podatkov preko elektronske pošte marjeta@zbogar.com.

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti Tiskarne Žbogar

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Tiskarna Žbogar

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Tiskarna Žbogar bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

 • Trženjske, poslovne in druge tehnične analize, kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo poslovni partnerji in kakšne funkcije zasedajo v teh organizacijah.
 • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
 • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z vašimi pravicami.

Veljavnost

Velja od 20. 8. 2020 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.

Comments are closed.