Pogoji poslovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti ter urejajo poslovni odnos med naročnikom (v nadaljevanju NAROČNIK) in družbo TISKARNA ŽBOGAR d.o.o. (v nadaljevanju TISKARNA ŽBOGAR). Kot NAROČNIKA je šteti vsako pravno ali fizično osebo, ki poda naročilo, da ji TISKARNA ŽBOGAR dobavi blago ali opravi storitev. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa in storitve v kolikor na posameznih spletnih ali tiskanih obrazcih niso izrecno navedena.

NAROČNIKA in TISKARNA ŽBOGAR zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila.

Spletna stran in spletna trgovina sta last podjetja TISKARNA ŽBOGAR.

TISKARNA ŽBOGAR ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani, promocijskih tiskovin ter drugih reklamnih sporočil in vanje vključenih vsebin. TISKARNA ŽBOGAR tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane v prej omenjenih medijih.

TISKARNA ŽBOGAR ne odgovarja za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Obiskovalci spletne strani lahko vsebine spletne strani uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja podjetja TISKARNA ŽBOGAR prepovedana.

TISKARNA ŽBOGAR je blagovna znamka, blagovne znamke proizvajalcev so zaščitene. Prikazujemo izdelke in storitve narejene z našo tehnologijo.

Vsebine so avtorsko zaščitene in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati!

Splošni pogoji poslovanja so javno objavljeni na spletni strani, spletni trgovini in na vpogled na sedežu podjetja TISKARNA ŽBOGAR.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba med NAROČNIKOM in podjetjem TISKARNA ŽBOGAR se sklene na naslednji način. NAROČNIK poda TISKARNA ŽBOGAR naročilo, ki ima pravno naravo vabila k dajanju ponudbe. Naročilo mora vsebovati:

 • firmo, sedež, poslovni naslov in davčno št. NAROČNIKA, če je NAROČNIK pravna oseba,
 • ime in priimek, prebivališče, če je NAROČNIK fizična oseba,
 • ime in podpis zakonitega zastopnika NAROČNIKA oz. podpis NAROČNIKA fizične osebe,
 • naslov e-pošte, telefonsko in/ali fax številko na katere je NAROČNIK dosegljiv,
 • datoteko za tisk (v nadaljevanju datoteka ali datoteka za tisk) na ustreznem mediju,
 • ime datoteke,
 • velikost, višino in širino želenega izdelka,
 • material, na katerega se izdeluje,
 • vrsto oz. način tiska ali izvedbe,
 • št. kosov – količina,
 • odločitev o pregledu ustreznosti datoteke,
 • odločitev o poskusnem odtisu, druge potrebne informacije in tehnične podatke.

Na podlagi prejetega naročila TISKARNA ŽBOGAR pripravi ponudbo. NAROČNIK akceptira ponudbo s podpisom na ponudbi, potrditvijo ponudbe po elektronski pošti ali z naročilnico (sklicevanje na ponudbo).

V primeru oddaje naročila preko spletne trgovine je ponudba potrjena z oddajo oz. potrditvijo naročila preko spleta.

NAROČNIK je s akceptiranjem ponudbe in potrditvijo naročila preko spleta izrecno seznanjen:

 • da je blago izdelano po izrecnih in natančnih navodilih ter predlogah NAROČNIKA in prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
 • da se je opravljanje storitve začelo na podlagi NAROČNIKOVEGA izrecnega predhodnega soglasja in privolitve, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni, zaradi česar NAROČNIK nima pravice do odstopa od pogodbe po določbah 43. č. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

S tem je pogodba med NAROČNIKOM in TISKARNA ŽBOGAR sklenjena. Sestavni del pogodbe so ti splošni pogoji poslovanja.

CENE

Cena za naročene storitve in izdelke se določi v ponudbi oz. spletni trgovini, ki jo potrdi NAROČNIK z akceptom, kot je določeno v členu Sklenitev pogodbe skupaj z ostalimi določili pogodbe. Cena zajema izključno storitve in izdelke, ki so v ponudbi izrecno navedeni. V kolikor ni drugače izrecno pisno določeno, cena zajema le procesiranje (ripanje), izpisovanje datotek na izbrani medij ter morebitno porezavo po oznakah za porezavo ali avtomatizirano digitalno dodelavo.

V kolikor mora TISKARNA ŽBOGAR za izvedbo naročene storitve opraviti še dodatne storitve, ki niso izrecno navedene v ponudbi (kot npr. korektura datoteke, sprememba formata oz. dimenzije, dodatne dodelave, montaže, preoblikovanja in druge storitve potrebne za izvršitev naročila), se takšne storitve dodatno zaračunajo NAROČNIKU.

Dodatne storitve po želji NAROČNIKA, kot npr. plastificiranje, kaširanje, uokvirjanje, obrez, konturni obrez, lepljenje, montaža, arhiviranje, ipd. se prav tako dodatno zaračunajo NAROČNIKU.

Minimalna obračunska enota za določanje cene digitalnih izpisov veliki format je 1 m2. Minimalna obračunska enota za določanje cene dela je 0,5 ure.

Cene določene v ponudbi in cene določene v ceniku TISKARNA ŽBOGAR, razen cen v spletni trgovini, ne zajemajo davka na dodano vrednost, ki ga poleg plačila za storitve plača NAROČNIK.

Cene so določene fco. TISKARNA ŽBOGAR, Begunje 123, Begunje na Gorenjskem, Slovenija in ne zajemajo dostave do NAROČNIKA.

Cene v spletni trgovini vključujejo davek na dodano vrednost in vsa ostala povišanja razen stroškov dostave, ki so navedeni posebej ali se obračunajo po ceniku dostavne službe.

NUJNA NAROČILA IN POVIŠANJE CEN

V kolikor je na željo NAROČNIKA naročilo potrebno izvršiti v 24 urah od potrditve ponudbe in je to tehnično izvedljivo, se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 30 %.

V kolikor je na željo NAROČNIKA potrebno naročilo izvršiti v soboto, nedeljo ali ob praznikih se dogovorjena cena in/ali cena po ceniku zviša za 40 %.

V kolikor je na željo NAROČNIKA potrebno naročilo izvršiti še isti dan, ko je NAROČNIK potrdil ponudbo, ali ponoči, se dogovorjena cena zviša za 50 %.

PLAČILA

V kolikor ni drugače dogovorjeno je NAROČNIK dolžan plačati storitve in izdelke s 100 % brezobrestnim avansom. Kot dan plačila se šteje dan, ko TISKARNA ŽBOGAR prejme plačilo na svoj TRR ali ko mu je plačilo izročeno v gotovini.

Glede na način oddaje naročila (preko prodajnega svetovalca, preko spletne trgovine) in pravnega statusa NAROČNIKA (pravna oseba, fizična oseba) so na voljo različni načini plačil:

 • plačilo po ponudbi/predračunu*
 • plačilo po predračunu (spletna trgovina)**
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (spletna trgovina)**
 • plačilo po valuti (velja le za podjetja, ki imajo sklenjeno pogodbo)

*Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu se naročilo sprovede v proces obdelave.

**Plačilo po povzetju je mogoče samo v primerih, ko je ob spletnem naročilu izrecno predvideno. Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun TISKARNA ŽBOGAR po ponudbi/predračunu.

TISKARNA ŽBOGAR lahko določi tudi drugačen rok plačila, vendar mora biti takšen rok plačila izrecno zapisan s strani TISKARNA ŽBOGAR na ponudbi.

NAROČNIK v celoti odgovarja za plačilo, tudi če je nastopal kot indirektni ali direktni zastopnik, pooblaščenec, posrednik, komisionar, ipd..

V primeru zamude si TISKARNA ŽBOGAR pridržuje pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti. NAROČNIK, ki ni potrošnik je dolžan za čas od nastanka zamude do dneva plačila plačati TISKARNA ŽBOGAR tudi zakonske zamudne obresti po predpisani obrestni meri zakonskih zamudnih obresti, povečani za 50 %.

Za vsak odposlani opomin za plačilo je dolžan NAROČNIK plačati TISKARNA ŽBOGAR 10 EUR pavšalno določenih stroškov opominjanja.

Do dokončnega plačila (vključno z zamudnimi obrestmi in stroški) ter do izpolnitve vseh ostalih morebitnih dogovorjenih pogojev, obdrži TISKARNA ŽBOGAR lastninsko pravico na izdelkih (pridržek lastninske pravice).

V primeru kakršnegakoli zasega izdelkov, rubeža, nastanka zastavne pravice, ipd., je NAROČNIK dolžan o tem nemudoma obvestiti TISKARNA ŽBOGAR. V primeru opustitve obvestila NAROČNIK odškodninsko odgovarja TISKARNA ŽBOGAR. Vse potrebne stroške v zvezi z oprostitvijo bremen, pravic tretjih oseb in zasegom izdelkov krije NAROČNIK.

V kolikor se NAROČNIK in TISKARNA ŽBOGAR dogovorita za drugačen način plačila kot je 100% brezobrestni avans se šteje kot običajen način plačila tudi medsebojni pobot (kompenzacija), verižna kompenzacija, odstop (cesija) terjatve ali asignacija, kar morajo potrditi vse stranke takega posla s svojim podpisom.

Pridržujemo si pravico do spremembe načinov plačila brez predhodnega opozorila.

DOBAVNI ROK

V kolikor ni drugače dogovorjeno, je TISKARNA ŽBOGAR dolžan opraviti dogovorjeno storitev, v kolikor gre za standardno naročilo, v roku definiranem na ponudbi. Rok prične teči po prejemu celotnega avansa, predložitvi vseh potrebnih podatkov, ustreznih datotek in drugih dokumentov, potrebnih za izvedbo storitve. V primeru potrebe po potrjevanju grafične predloge in/ali poizkusnega odtisa pa v roku podanem po izpolnitvi vseh v zgornjem stavku navedenih pogojev ter po pisni potrditvi predloge in/ali poizkusnega odtisa s strani NAROČNIKA.

V primerih naročila večjih količin izdelkov, spremembe naročila, nejasnosti naročila, posebnih zahtev NAROČNIKA, nestandardnem naročilu, potreb po dodatnih obdelavah ali posebnih materialih, kaširanju, plastificiranju, uokvirjanju, obrezu, konturnem obrezu, lepljenju, montaži, mobilnih konstrukcijah, v primerih višje sile ali drugih okoliščinah na katere TISKARNA ŽBOGAR nima vpliva, lahko TISKARNA ŽBOGAR sorazmerno podaljša dobavni rok. NAROČNIK v takšnem primeru ni upravičen do odstopa od pogodbe ali do povračila škode s strani podjetja TISKARNA ŽBOGAR.

Storitev je opravljena, ko je izdelano blago na sedežu TISKARNA ŽBOGAR pripravljeno za prevzem s strani NAROČNIKA ali v primeru dostave predano dostavni službi. TISKARNA ŽBOGAR o tem obvesti NAROČNIKA s telefonskim klicem, sporočilom ali po e-pošti.

PREDLOŽITEV DATOTEK ZA TISK

NAROČNIK lahko predloži datoteko za tisk na enem izmed naslednjih medijev:

 • na fizičnem mediju (CD, DVD, USB ključek,… v PC formatu)
 • po elektronski pošti (za manjše datoteke)
 • preko spletnih servisov (WeTransfer, Google Drive,…), pri čemer mora TISKARNA ŽBOGAR-u zagotoviti ustrezen nivo dostopa
 • pri naročilu v spletni trgovini preko spletne strani

NAROČNIK mora zagotoviti, da predložene datoteke niso okužene z virusi in drugo zlonamerno programsko kodo. TISKARNA ŽBOGAR lahko zavrne naročilo v kolikor je datoteka okužena ali obstaja sum, da je okužena z virusi.

Datoteke za tisk morajo biti pripravljene v skladu z navodili za pripravo za tisk, ki so javno objavljena na spletni strani, v spletni trgovini in na vpogled na sedežu TISKARNA ŽBOGAR. Sprejemamo izključno formate datotek, ki so določeni v navodilih za pripravo za tisk.

TISKARNA ŽBOGAR ne odgovarja za napačno pripravljene datoteke in posledično napačne tiskane reprodukcije prejetih datotek.

Kroji, tehnične risbe, modeli in specifična navodila za pripravo datotek za posamezni izdelek so na voljo v spletni trgovini ali pri prodajnem svetovalcu.

TISKARNA ŽBOGAR v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino prejetih datotek. TISKARNA ŽBOGAR prav tako ne odgovarja za napake v datotekah, dostavljenih s strani NAROČNIKA. NAROČNIK s predložitvijo datoteke za tisk ali delov datoteke zagotavlja, da ima vsa potrebna soglasja in dovoljenja za uporabo avtorsko zaščitenih vsebin v svojem delu.

ARHIVIRANJE DATOTEK

TISKARNA ŽBOGAR ne arhivira datotek ter ne odgovarja za morebitno krajo, izgubo ali poškodbo datotek.

NAROČNIK mora sam poskrbeti za varno hrambo le teh.

POIZKUSNI IZPIS IN DOVOLJENO ODSTOPANJE BARV

NAROČNIK lahko naroči izdelavo poizkusnega odtisa, proof printa, naročenih grafik na izbranem materialu, z izbrano tehnologijo tiska. Poizkusni odtis izdelamo v velikosti po dogovoru, vendar ne večjega od B3 za maloformatni tisk in 30 x 50 cm za velikoformatni tisk.

Strošek poizkusnega odtisa se dodatno zaračuna NAROČNIKU.

Končni izdelek lahko v intenzivnosti barv in barvnih odtenkih odstopa ± 10 % od priložene tiskane priloge ali poskusnega odtisa.

TISK NA NAROČNIKOV MATERIAL

V kolikor naročilo ali del naročila tiskamo na NAROČNIKOV material, moramo pred pričetkom dela opraviti test in kalibracijo materiala. Na podlagi rezultatov podamo mnenje ali je tisk na NAROČNIKOV material možen.

Testiranje in kalibracija zajema testiranje materiala skozi dogovorjen del proizvodnega procesa (priprava, tisk, dovršitev,…), izdelavo barvnih profilov za izbrane tehnologije tiska, ter druge teste in poizkuse po dogovoru. Na osnovi kratkoročnih rezultatov in izkušenj podamo osebno mnenje o primernosti materiala. To mnenje ne zagotavlja dolgoročne in 100% obstojnosti.

Proces testiranja in priprave materiala se dodatno obračuna NAROČNIKU in se ovrednoti glede na specifiko posameznega primera.

Za NAROČNIKOVE materiale na dajemo nobene garancije in ne prevzemamo odgovornosti za kvaliteto tiska in/ali končnega izdelka.

IZDELAVA IN PRIPRAVA DATOTEK ZA TISK S STRANI TISKARNA ŽBOGAR-A

V kolikor NAROČNIK ne more zagotoviti datoteke pripravljene skladno z navodili za pripravo za tisk ali namesto le te posreduje neurejeno oz. neustrezno pripravljeno vsebino v digitalni ali fizični obliki (slike, tekst, fizični izdelki,…) se storitve, potrebne za pripravo ustrezne datoteke za tisk dodatno zaračunajo NAROČNIKU.

POTRDITEV PREDLOG ALI POIZKUSNIH ODTISOV S STRANI NAROČNIKA

V primeru, da je potrebno predloženo datoteko kakorkoli spremeniti, NAROČNIK pisno s podpisom ali preko elektronske pošte, pred pričetkom tiska, potrdi izdelano predlogo.

V primeru izdelave poizkusnega odtisa, NAROČNIK pisno s podpisom ali preko elektronske pošte, pred pričetkom tiska, potrdi izdelani poizkusni odtis.

NAROČNIK se lahko na lastno željo odpove potrditvi predloge ali poizkusnega odtisa, vendar v takšnem primeru nima pravice do uveljavljanja napak, ki bi jih bilo mogoče z njegovim pregledom in potrditvijo predloge ali poizkusnega odtisa preprečiti.

PREVZEM IN DOSTAVA

NAROČNIK je dolžan izdelano blago prevzeti takoj, ko prejme obvestilo o opravljeni storitvi (bodisi sam, bodisi po pooblaščencu, špediterju, prevozniku, ipd.), razen v primerih, ko je NAROČNIK že ob oddaji naročila zahteval dostavo z dostavno službo.

Nevarnost naključnega uničenja stvari preide na NAROČNIKA s prevzemom blaga:

 • v primeru lastnega prevzema v prostorih TISKARNA ŽBOGAR-a,
 • v primeru zamude s prevzemom blaga najkasneje naslednji dan po dokončanju storitve
 • v primeru dostave z dostavno službo, ob prevzemu blaga dostavnega kurija.

Stroške prevzema blaga in njegove odpreme krije v celoti NAROČNIK.

Na željo NAROČNIKA lahko TISKARNA ŽBOGAR organizira lastno dostavo ali, v primeru naročila preko spletne trgovine, z dostavno službo, kar stroškovno bremeni NAROČNIKA.

V primeru, da NAROČNIK v 7 (sedmih) dneh po dokončanju storitve ne prevzame blaga, mu lahko TISKARNA ŽBOGAR na NAROČNIKOVE stroške dostavi blago z dostavno službo.

V primeru, da NAROČNIK v 30 (tridesetih) dneh po dokončanju storitve še vedno ne prevzame blaga, lahko TISKARNA ŽBOGAR na NAROČNIKOVE stroške blago zavrže. V takšnem primeru NAROČNIK nima več pravice terjati izročitve blaga, ne glede na to, da je še vedno dolžan plačati celotno kupnino zanj, skupaj z vsemi stroški vred.

STROŠEK DOSTAVE

Dostavo po pošti izvajamo z eno ali več pooblaščenimi dostavnimi službami. V izrednih primerih lahko NAROČNIK naroči dostavo s strani TISKARNA ŽBOGAR.

Strošek dostave ni vključen v ceno in je odvisen od lokacije naslovnika in teže paketa ter se obračuna po ceniku dostavne službe, kar NAROČNIK potrdi z naročilom.

PREGLED BLAGA IN REKLAMACIJE

NAROČNIK ali oseba, ki zanj prevzema blago, je dolžna takoj ob prevzemu natančno pregledati blago in takoj obvestiti TISKARNA ŽBOGAR o vseh morebitnih očitnih napakah tako glede kvantitete, kot glede kvalitete. TISKARNA ŽBOGAR ne odgovarja za morebitne očitne napake, ki jih NAROČNIK ni reklamiral ob prevzemu blaga.

NAROČNIK je dolžan takoj po prevzemu blaga opraviti natančen preizkus blaga z namenom ugotovitve morebitnih skritih napak. Morebitne reklamacije iz naslova skritih napak se upoštevajo, če so podane TISKARNA ŽBOGAR pisno s strani NAROČNIKA v 8 (osmih) delovnih dneh od prevzema blaga in nemudoma po ugotovitvi skrite napake.

V nobenem primeru TISKARNA ŽBOGAR ne upošteva reklamacij iz naslova napak, ki so posledica ravnanja NAROČNIKA ali drugih oseb, napak NAROČNIKOVEGA materiala, predelave, nepravilne uporabe, mehanskih poškodb ipd., in ki niso obstajale v trenutku izročitve blaga.

V nobenem primeru TISKARNA ŽBOGAR ne upošteva reklamacij iz naslova napak pri tisku na dostavljen NAROČNIKOV material. NAROČNIK si lahko proti plačilu predhodno naroči barvno kalibriranje in izdelavo barvnega profila za material ter strokovno oceno ustreznosti uporabe njegovega materiala v produkcijskem procesu TISKARNA ŽBOGAR.

V primeru izvedbe del pri NAROČNIKU ali za njegove stranke je NAROČNIK dolžan zagotoviti zaprt, osvetljen in neprašen prostor s konstantno temperaturo 20 stopinj celzija, površine na katere se lepijo grafike morajo biti očiščene, nemastne in nevoskane. V nasprotnih primerih TISKARNA ŽBOGAR ne odgovarja za kakovost izvedbe.

V nobenem primeru TISKARNA ŽBOGAR ne odgovarja za pravopisne napake, ki so posledica  nepravilnega teksta, ki mu ga je posredoval NAROČNIK ali tretje osebe za NAROČNIKA. TISKARNA ŽBOGAR v nobene primeru ne odgovarja za slabo pripravljene datoteke in napačno nastavljene barve v datotekah prejetih s strani NAROČNIKA.

TISKARNA ŽBOGAR v nobenem primeru ne odgovarja za napake, ki so posledica kršitve pogodbenih določil s strani NAROČNIKA.

V primeru utemeljenih in priznanih reklamacij je TISKARNA ŽBOGAR dolžana po svoji izbiri izvršiti NAROČNIKU nadomestno dobavo ali izročiti dobropis. NAROČNIK ni upravičen do drugih jamčevalnih zahtevkov.

TISKARNA ŽBOGAR ne odgovarja za škodo, ki je NAROČNIKU ali tretjim osebam nastala zaradi morebitnih napak, razen če je bila TISKARNI ŽBOGAR napaka znana, pa o njej ni obvestil NAROČNIKA.

TOLERANCE IN ODSTOPANJA

Izdelek TISKARNA ŽBOGAR lahko v intenzivnosti barv, barvnih odtenkih, obliki in dimenzijah odstopa ± 10 %.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

NAROČNIK izrecno jamči TISKARNI ŽBOGAR, da nobena tretja oseba na izročenih datotekah, vsebini datotek ali posameznih elementih vsebine datotek nima kakršnekoli pravice industrijske lastnine, avtorske pravice ali sorodne pravice intelektualne lastnine, ki bi TISKARNA ŽBOGAR kakorkoli onemogočala izvedbo storitev naročenih s strani NAROČNIKA.

Vso odgovornost za gradivo za grafično oblikovanje in pripravo iz naslova morebitnih kršitev pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic ali sorodnih pravic intelektualne lastnine v zvezi z izvedbo naročila nosi izključno in v celoti NAROČNIK.

NAROČNIK je v primeru kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb napram TISKARNA ŽBOGAR dolžan TISKARNI ŽBOGAR nemudoma predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi s sporom, prevzeti nase morebitne zahtevke tretjih oseb ter izročiti TISKARNI ŽBOGAR z njene strani določeno ustrezno zavarovanje pred zahtevki tretjih oseb.

V kolikor TISKARNA ŽBOGAR navkljub temu utrpi kakršnokoli škodo (direktno ali indirektno) iz tega naslova, ji je NAROČNIK dolžan takšno škodo nemudoma povrniti.

Za vsa NAROČILA, ki imajo jasno oznako »copyright« ali »trade mark«, je NAROČNIK dolžan na lastne stroške predložiti pisno dovoljenje za uporabo. Realizacija naročila se zadrži do predložitve ustreznega dovoljenja TISKARNA ŽBOGAR.

OZNAČEVANJE IZDELKOV

Vsi izdelki so lahko označeni z oznako »Made by TISKARNA ŽBOGAR« (proizvedeno s strani TISKARNE ŽBOGAR), »www.zbogar.com« ali podobno, razen v kolikor NAROČNIK najkasneje do akcepta ponudbe izrecno ne obvesti TISKARNI ŽBOGAR, da takšne označbe ne želi.

VARSTVO OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

TISKARNA ŽBOGAR se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

TISKARNA ŽBOGAR za nedoločen čas hrani naslednje podatke NAROČNIKOV: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, podjetje, davčno številko, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s TISKARNO ŽBOGAR.

TISKARNA ŽBOGAR navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z NAROČNIKOM.

NAROČNIKOVI podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

TISKARNA ŽBOGAR se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da TISKARNA ŽBOGAR ne uspe popraviti podatkov. V takem primeru, bo TISKARNA ŽBOGAR kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.

DOGODKI NA KATERE NIMAMO VPLIVA

TISKARNA ŽBOGAR ni odgovoren za kakršno koli neizpolnjevanje ali zamudo pri izvajanju katere koli svoje obveznosti po pogodbi, ki je posledica dogodka na katerega TISKARNA ŽBOGAR nima vpliva.

Dogodek na katerega TISKARNA ŽBOGAR nima vpliva pomeni vsakršno dejanje ali dogodek, ki presega razumen nadzor TISKARNE ŽBOGAR, vključno, brez omejitev, stavke, blokade ali druge industrijske ukrepe tretjih oseb, civilne nemire, proteste, invazije, teroristične napade ali grožnje terorističnih napadov, vojna (ne glede na to ali je razglašeno vojno stanje ali ne) ali priprava na vojno, požar, eksplozije, nevihte, poplave, potresi, pogrezanje, epidemijo ali drugo naravno nesrečo, okvara javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij, nezmožnost uporabe železnic, letalskega prevoza, motornega prevoza ali drugih sredstev javnega ali zasebnega prevoza.

Če pride do dogodka na katerega TISKARNA ŽBOGAR nima vpliva in tak dogodek vpliva na izpolnjevanje obveznosti TISKARNA ŽBOGAR-a po pogodbi:

 • bo TISKARNA ŽBOGAR obvestil NAROČNIKA čim prej oz. v razumnem roku glede na okoliščine,
 • obveznosti TISKARNA ŽBOGAR-a po pogodbi bodo prekinjene in čas za izvedbo obveznosti po pogodbi bo podaljšan za čas dogodka na katerega TISKARNA ŽBOGAR-a nima vpliva,
 • če dogodek na katerega TISKARNA ŽBOGAR nima vpliva traja več kot štiri tedne, je NAROČNIK upravičen prekiniti pogodbo.

KOMUNIKACIJA

Obveščanje NAROČNIKA je izvedeno z dostavitvijo obvestila na NAROČNIKOV komunikacijski naslov (telefonska št., fax št., e-mail naslov, poslovni naslov, ipd.), naveden v naročilu, ne glede na NAROČNIKOV sprejem obvestila.

PREKINITEV POGODBE

Če se NAROČNIK odloči, da ne bo nadaljeval z naročilom pri katerem je med drugim kot storitev naročil Poizkusni odtis (Proof print), mora o tem nemudoma pisno obvestiti TISKARNO ŽBOGAR. NAROČNIK je zavezan plačati dodatne stroške, ki jih ima TISKARNA ŽBOGAR pri izvajanju storitve Poizkusni odtis (Proof print).

TISKARNA ŽBOGAR ima pravico prekiniti prejeto naročilo ali odstopiti od pogodbe v primeru, ko bi NAROČNIK moral zagotoviti in dostaviti pripravljene datoteke za tisk, pripravljene skladno z navodili za pripravo za tisk, pa tega v roku 4 (štirih) tednov od oddaje naročila ne stori.

NAROČNIK je izrecno seznanjen, da odstop od pogodbe razen v primerih kršitve pogodbenih določil ni možen.

NAROČNIK potrošnik je izrecno seznanjen, da nima pravice do odstopa od pogodbe v 14 (štirinajstih) dneh, kadar je blago izdelano po navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali kadar TISKARNA ŽBOGAR pogodbo v celoti izpolni, opravljanje storitve pa se je začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in privolitve, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.

PRITOŽBE IN SPORI

V primeru težav se NAROČNIK s podjetjem TISKARNA ŽBOGAR lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 04 53 33 850  ali po elektronski pošti na marjeta@zbogar.com. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova marjeta@zbogar.com ali pisno na sedež TISKARNE ŽBOGAR. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno krajevno sodišče v Kranju. V primeru pogodb z mednarodnim elementom se uporablja pravo Republike Slovenije.

Zadnja posodobitev: 20.8.2020

Comments are closed.